Rusz w rejs w dół rzeki - scrolluj w dół.

Kliknij na każdy z gatunków zwierząt i roślin oraz na ich siedliska, aby dowiedzieć się o nich więcej.

Zobacz, jak wybrane do animacji zagrożenia wpływają na system ekologiczny dolin rzecznych.

Ładowanie... 0%

Zamknij tę informację (15)
Klub Gaja
Fundacja PKO - partner strategiczny ; Stacja Morska instytutu oceanografii - partner merytoryczny ; NFOŚiGW, WFOŚiGW w Katowicach - dofinansowanie

Zaadoptuj rzekę

Rzeka idealna

Dla ludzi rzeki są głównym źródłem wody pitnej. Dla zwierząt i roślin - miejscem narodzin, wzrastania i swobodnych wędrówek. Rzeki są dynamiczne, zróżnicowane i pełne współzależności. Pod powierzchnią wody tętni życie! Jednak działalność człowieka przynosi im szereg zagrożeń. Regulacje, obwałowania, piętrzenie… Nieprzemyślane ludzkie ingerencje w życie rzek zaburzają ich piękno oraz niszczą ich wartość ekonomiczną i przyrodniczą. Każde nasze działanie nad rzekami wpływa także na stan Morza Bałtyckiego.
W ramach animacji Rzeka idealna, która jest częścią programu Zaadoptuj rzekę, zapraszamy do odbycia dwóch rejsów: rzekę naturalną oraz przekształconą przez działania człowieka.

Rejs rzeką naturalną jest okazją aby poznać naturalne siedliska nadrzeczne oraz gatunki zwierząt i roślin, które nad nią występują. Kliknij na interaktywne gatunki zwierząt i roślin oraz dymki wskazujące siedliska aby zdobyć i pogłębić wiedzę na ich temat. Rejs rzeką przekształconą przybliża jaki wpływ na rzekę, jej siedliska i gatunki mają wybrane działania człowieka.

Klub Gaja zaprasza do zabawy, nauki i podróży ku rzekom.

^

Rejs rzeką idealną dobiegł końca. Była to doskonała okazja aby poznać niepowtarzalność jej ekosystemu oraz piękno siedlisk i gatunków nad nią występujących.
Kliknij tutaj aby rozpocząć rejs rzeką przekształconą. Zobacz co grozi siedliskom i gatunkom występującym nad rzeką idealną.

Rejs rzeką przekształconą dobiegł końca. Była to doskonała okazja aby zapoznać się z 10 wybranymi zagrożeniami i ich konsekwencjami dla rzeki, jej siedlisk i gatunków. Pamiętaj, że stan i jakość rzek zależy także od Ciebie.

i

Wszystkie wymienione w animacji zagrożenia wpływają na poniżej wymienione struktury, cechy i procesy zachodzące w rzece i jej dolinie, a ich zakłócenie wpływa na pogorszenie jakości wymienionych w animacji siedlisk oraz gatunków i ich siedlisk.

Procesy i struktury, czyli cechy koryta i doliny kluczowe dla zachowania siedlisk i gatunków rzecznych:

  1. Dynamika przepływów, tj. wezbrania, niżówki, zmienność przepływów i stanów wód w ciągu roku i w wieloleciu.
  2. Łączność z wodami podziemnymi, tj. swobodny przepływ wody w obu kierunkach pomiędzy rzeką a wodami podziemnymi.
  3. Migracja pozioma koryta, tj. możliwość erozji bocznej, możliwość pojawiania się nowych koryt i wysp.
  4. Zróżnicowana głębokość, szerokość koryta oraz zróżnicowana struktura dna i brzegów
  5. Niezakłócone parametry fizyczne i chemiczne wody, tj. m.in. temperatura, warunki troficzne, czyli żyzność, przejrzystość, zawartość tlenu.
  6. Ciągłość podłużna, tj. możliwość swobodnej migracji organizmów wzdłuż koryta i doliny w dół oraz w górę cieku, niezakłócony transport osadów oraz rumoszu drzewnego a także łączność z dopływami.
Zamknij tę informację