Dodający


Ilość uczestników: 120

Krpianka

Krpianka bierze pocztek w okolicach Rzechowa. W górnym biegu zasilana jest przez liczne kanay. W okolicach Rzeczniowa w poudniowo- wschodniej czci gminy zasila j kilka strumieni. Obszary ródliskowe omawianych strumieni i cieków pooone s w okolicach podmokych i najczciej s to rónego rodzaju wysiki, czsto pochodzenia krasowego i spywy. Rzeka charakteryzuje si podwyszonymi stanami w okresie roztopów wiosennych oraz wysokich opadów latem. Niskie stany wód wystpuj jesieni.


Dziaanie 2013-05-22

POWODZIE

Jak si okazao nasza rzeka kiedy miaa zupenie inn posta, bya ona rwca, a take znacznie zanieczyszczona. Wystpowao w niej wicej muu ni samej wody, regularnie zalewaa przybrzene posesje, z tego powodu w 1960r. Zosta zmieniony jej bieg, a koryto uregulowano. W ostatnich czasach, rzeka znów zacza obficie wylewa, a tym samym zalewa gospodarstwa oraz ki. Jednym z przypadków bya posesja pani Zofii T. z Rzeczniowa, której woda wypenia ca powierzchni domostwa.